Akcionari

Izvestaj_o_bitnom_dogadjaju-05.05.2017

Odluke_skupstine-05.05.2017

Zapisnik_sa_skupstine-05.05.2017

Godisnji Finansijski Izvestaj -ASTORIA-2016-05.05.2017

Materijal za sednicu skupstine-05.05.2017

Poziv akcionarima za sednicu skupstine-05.05.2017

Predlog odluke o promeni pravne forme

Zapisnik sa vanredne sednice skupstine drustva

Zapisnik sa sednice skupštine-16.03.2017

Izvestaj o bitnom dogadjaju-Vanredna sednica skupstine drustva 16.03.2017.

Izvestaj o bitnom dogadjaju

 

Poziv za skupstinu 16.03.2017.

Materijal za skupstinu

 

07.02.2017.

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

VANREDNA SKUPSTINA AKCIONARA 06.02.2017

POZIV ZA SKUPŠTINU

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU

______________________________________

6 ODLUKA O IZBORU DRUSTVA ZA REVIZIJU

5 ODLUKA O IMENOVANJU CLANA ODBORA DIREKTORA

4 ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA

3 ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

2 ODLUKA O IZBORU ZAPISNICARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

1 ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara 30.06.2016

Untitled attachment 00022

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU 30.06.2016

4. Poziv za sazivanje redovne sednice skupstine_ASTO 2016_draft – izmenjen (1)

Poziv_za_vanrednu_sednicu_skupstine_privrednog_drustva_Astoria_AD resenje komisije hov 2013

Predlog_odluke_za_izmenu_Statuta_AD_Astoria

Odluka_o_usvajanju_zapisnika_Astoria_AD Odluka_o_sazivanju_vanredne_sednice_skupstine_Astoria_AD Odluka_o_izboru_predsednika_skupstine_Astoria_AD

Odluka_o_imenovanju_zapisnicara_i_komisije_za_glasanje_Astoria_AD

Odluka_o_davanju_odobrenja_za_sticanje_sop_akcija_Astoria_AD

Odluka_o_razresenju_i_imenovanju_clanova_odbora_direktor_Astoria_AD

Izvestaj_o_bitnom_dogadjaju_vanredna_skupstina_ASTORIA_23022015_FINAL

Hotel Astoria kolaci godisnji_izvestaj_za_2012_astoria godisnji_finansijski_izvestaj_astoria_2011 Formular_za_glasanje_u_odsustvu_Astoria_AD flajer-kolaci-1-path-ASTORIA 2015-06-30-9 Izvestaj komisije za glasanje 2015-06-30-8

Zapisnik sa redovne sednice skupstine Astoria AD

2015-06-30-7 Izvestaj o bitnom dogadjaju Astoria ad

2015-05-29-Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja

2015-05-29-Odluka o usvajanju zapisnika

2015-05-29-Poziv akcionarima za redovnku skupstinu drustva

2015-06-30-1 Odluka o izboru presednika skupstine akcionara Astora ad

2015-06-30-3 Odluka o usvajanju zapisnika

2015-06-30-2 Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje

2015-06-30-4 Odluka o usvajanju godisnjih izvestaja

2015-06-30-5 Odluka o izboru revizora za 2015

2015-06-30-6 Odluka o imenovanju clana odbora direktora

2015-05-29-Odluka o razresenju i imenovanju direktora

2015-05-29-Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje

2015-05-29-Odluka o izboru revizora

2015-05-29-Odluka o izboru predsednika Skupstine

2015-04-07-obavestenje_o_promenama_u_znacajnom_ucescu-02

2015-04-07-obavestenje_o_promenama_u_znacajnom_ucescu-01

2015-03-16-zapisnik_sa_vanredne_sednice_skupstine_hotelsko_ugostiteljskog_i_turistickog_drustva_astoria_ad

2015-03-16-izvestaj_o_bitnom_dogadjaju_odrzanoj_vanrednoj_sednici_skupstine_drustva

2015-01-09-Resenje_Komisije_za_hartije_od_vrednosti 30-05-2014-Formular za glasanje

30-05-2014-Odluka o izboru predsednika Skupstine_Astoria_final II

30-05-2014-Odluka o izboru revizora za 2014_Astoria_final II

30-05-2014-Odluka o raspodeli dobiti_Astoria_final II

30-05-2014-Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja_Astoria_final II

30-05-2014-Odluka o izboru zapisnicara, overivaca zapisnika i komisije za glasanje_Astoria_final II

30-05-2014-Odluka o usvajanju zapisnika_redovna skupstina_Astoria_final II

30-05-2014-POZIV ZA AKCIONARE NA REDOVNU SKUPSTINU 30.06.2014

30-05-2014-POZIV ZA SAZIVANJE SEDNICE ODBORA DIREKTORA 17.05.2014

30-05-2014-ASTORIA IZVESTAJ REVIZORA ZA 2013 GODINU PFK AUDIT

29-04-2014 Godisnji izvestaj za 2013 ASTORIA 26-10-2012-odluka_o_isplati_dividende

26-10-2012-nove_odluke 26-06-2013-Odluka-o-usvajanju-zapisnika

26-06-2013-Odluka-o-usvajanju-finansijskih-izvestaja-i-izvestaja-revizora

26-06-2013-Odluka-o-odobravanju-sticanja-sopstvenih-akcija

26-06-2013-Odluka-o-izboru-revizora

26-06-2013-Odluka-o-izboru-predsednika-skupstine2

24-09-2012-07-odluka_o_usvajanju_zapisnika

24-09-2012-08-odluka_o_usvajanju_finansijskih_izvestaja

24-09-2012-09-odluka_o_isplati_dividende

24-09-2012-10-formular_za_glasanje_u_odsustvu_astoria

24-09-2012-11-objava-ukupan_broj_akcija

26-06-2013-Izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-Odluka-o-odrzanoj-redovnoj-sednici-skupstine

26-06-2013-Odluka-o-imenovanju-zapisnicara-komisije

26-06-2013-Odluka-o-isplati-dividende

26-06-2013-Odluka-o-izboru-predsednika-skupstine

24-09-2012-06-odluka_o_imenovanju_zapisnicara_i_komisije_za_glasanje

24-09-2012-05-odluka_o_izboru_predsednika_skupstine

24-09-2012-04-zapisnik_sa_prethodne_sednice

24-09-2012-04-napomene_uz_korigovani-finansijski_izvestaj

24-09-2012-03-korigovani_finansijski_izvestaj_za_2011

24-09-2012-02-izvestaj_revizora

24-09-2012-01-poziv_za_skupstinu_od_24.09.2012.

22-10-2012-Rezultati-glasanja

22-10-2012-Odluka-o-usvajanju-zapisnika

20-05-2013-odluka o usvajanju fin izves

20-05-2013-formular za glasanje

18-06-2012-odluka-o-izmenama-i-dopunama-statuta_astoria

15-07-2014-resenje_komisije_za_hartije_od_vrednosti

18-06-2012-izvestaj-o-bitnom-dogadjaju_odrzana-skupstina_astoria

18-06-2012-odluka-o-razresenju-uo-i-no_astoria

20-05-2013-Godisnji izvestaj za 2012 ASTORIA

20-05-2013-odluka o usvajanju

20-05-2013-Poziv akcionarima

20-05-2013-IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

18-06-2012-odluka-o-sticanju-sopstvenih-akcija_astoria

18-06-2012-odluka_o_usvajanju_revizorskog_izvestaja

18-06-2012-odluka-o-izboru-odbora-direktora_astoria

20-05-2013-Sazivanje odbora direktora

18-06-2012-odluka-o-usvajanju-finansijskih-izvestaja_astoria

20-05-2013-Objava 20-05-2013-Utvrdjivanje predloga odluka

20-05-2013-odluka i obrazloz 18-06-2012-odluka-o-usvajanju-zapisnika_astoria

18-06-2012-odluka-o-izboru-predsednika-skupstine_astoria

18-06-2012-odluka-o-izboru-revizora-za-2012_astoria

18-06-2012-odluke_za_2011. 20-05-2013-odluka o imen zapisnic

22-10-2012-Odluka-o-imenovanju-zapisnicara-i-komisije-za-glasanje

22-10-2012-Odluka-o-isplati-dividende

20-05-2013-odluka o isplati devidende

18-06-2012-zapisnik_iz_2011

18-06-2012-odluka-o-izboru-zapisnicara-i-komisije-za-glasanje_astoria

18-06-2012-odluka-o-izmenama-i-dopunama-osnivackog-akta_astoria

18-06-2012-zapisnik-sa-skupstine_astoria

20-05-2013-Odluka o izboru predsednika

22-10-2012-Odluka-o-izboru-predsednika-skupstine

22-10-2012-Odluka-o-usvajanju-korigovanih-finansijskih-izvestaja-i-izvestaja-nezavisnog-revizora

20-05-2013-odluka o izboru revizora

20-05-2013-Finansijski izvestaj

18-06-2012-odluka-o-izmenama-i-dopunama-poslovnika-o-radu-skupstine_astoria

15-05-2012-statut_izmene_i_dopune

15-05-2012-odluka_o_usvajanju_finansijskih_izvestaja

15-05-2012-odluka_o_izboru_zapisnicara_i_komisije_za_glasanje

15-05-2012-objava-ukupan_broj_akcija

15-05-2012-godisnji_izvestaj_astoria

15-05-2012-odluka_o_izboru_zapisnicara_i_komisije_za_glasanje

15-05-2012-odluka_o_sticanju_sopstvenih_akcija

15-05-2012-statut_izmene_i_dopune

15-05-2012-odluka_o_sticanju_sopstvenih_akcija

15-05-2012-odluka_o_izboru_revizora_za_2012 15-05-2012-formular_za_glasanje

15-05-2012-formular_za_glasanje

15-05-2012-odluka_o_izboru_revizora_za_2012

15-05-2012-odluka_o_razresenju_uo_i_no

15-05-2012-poslovnik_o_radu_skupstine_predlog

15-05-2012-osnivacki_akt__izmene_i_dopune

15-05-2012-odluka_o_razresenju_uo_i_no

15-05-2012-odluka_o_izboru_predsednika_skupstine

15.05.2012.odluka_o_izmenama_i_dopunama_osnivackog_akta

15.05.2012.odluka_o_izmenama_i_dopunama_osnivackog_akta

15-05-2012-odluka_o_izboru_predsednika_skupstine

15-05-2012-odluka_o_izmenama_i_dopunama_statuta

15-05-2012-osnivacki_akt__izmene_i_dopune

15-05-2012-odluka_o_usvajanju_zapisnika

15-05-2012-odluka_o_izmenama_i_dopunama_statuta

15-05-2012-odluka_o_izboru_odbora_direktora

05-07-2013-godisnji_izvestaj_za_2012_astoria_-_celovit_040713

03-07-2014-zapisnik

15-05-2012-odluka_o_izboru_odbora_direktora

15-05-2012-odluka_o_izmenama_i_dopunama_poslovnika_o_radu_skupstine

15-05-2012-odluka_o_usvajanju_zapisnika 15-05-2012-odluka_o_usvajanju_finansijskih_izvestaja

15-05-2012-odluka_o_izmenama_i_dopunama_poslovnika_o_radu_skupstine

15-05-2012-objava-ukupan_broj_akcija

03-07-2014-odluka_o_usvajanju_zapisnika

03-07-2014-odluka_o_usvajanju_finansijskih_izvestaja

01-07-2013-obavestenje_o_isplati_dividende

01-08-2013-obavestenje-o-akcijama

03-07-2014-izvestaj-o-bitnom-dogadjaju 03-07-2014-odluka_o_imenovanju_zapisnicara

03-07-2014-odluka_o_izboru_presednika_skupstine 03-07-2014-odluka_o_izboru_revizora

03-07-2014-odluka_o_raspodeli_dobiti 03-07-2014-odluka_o_usvajanju_finansijskih_izvestaja

03-07-2014-odluka_o_raspodeli_dobiti 03-07-2014-odluka_o_izboru_revizora

03-07-2014-odluka_o_izboru_presednika_skupstine 03-07-2014-odluka_o_imenovanju_zapisnicara

03-07-2014-izvestaj-o-bitnom-dogadjaju 01-08-2013-obavestenje-o-akcijama

01-07-2013-obavestenje_o_isplati_dividenderesenje komisije hov 2013

Predlog_odluke_za_izmenu_Statuta_AD_Astoria

Poziv_za_vanrednu_sednicu_skupstine_privrednog_drustva_Astoria_AD

Odluka_o_sazivanju_vanredne_sednice_skupstine_Astoria_AD

Odluka_o_razresenju_i_imenovanju_clanova_odbora_direktor_Astoria_AD

Odluka_o_izboru_predsednika_skupstine_Astoria_AD

Odluka_o_imenovanju_zapisnicara_i_komisije_za_glasanje_Astoria_AD

Odluka_o_davanju_odobrenja_za_sticanje_sop_akcija_Astoria_AD

Odluka_o_usvajanju_zapisnika_Astoria_AD15-05-2012-formular_za_glasanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKINSTAGRAM